Audyt

Prowadzimy badania sprawozdań finansowych przygotowywanych przez - krajowe standardy rachunkowości Ukrainy, oraz - międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (IFRS-IAS) Audyt – sprawdzenia danych rachunkowości i wyników księgowośći firmy w celu wyrażania niezależnej opinii biegłego rewidenta o ich autentyczności i odpowiedności wymaganiam przepisów ustawowych, wykonawczych standardow rachunkowości (IFRS-IAS) lub innych zasad (wewnętrzne przepisy jednostki) zgodnie z wymaganiami użytkowników. Audyt można podzielić na trzy kategorie: 2.2.1. Badanie historycznych informacji finansowych, w tym sprawozdań finansowych. Audyt zapewnia najwyższy stopień pewności, tak zwane "zapewnienia kontroli" z wyników badań. Badanie obejmuje sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty wykazywane są w sprawozdaniach. Jaka procedura wyboru zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym oceny ryzyka nie wykrywania nieprawidłowości powstałych w sprawozdaniach finansowych, niezależnie od przyczyn (oszustwa lub błędu). Podczas oceny ryzyka audytor uważa kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem i prezentacji sprawozdań finansowych na zaprojektowanie procedur badania, które są odpowiednie do sytuacji, a nie dlia tego, żeby wyrobić sobie opinię na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Badanie obejmuje również ocenę poprawności stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę sprawozdania finansowego jako całości. 2.2.2. Przegląd historycznych informacji finansowych, w tym sprawozdań finansowych. Przegląd daje racjonalne zapewnienie, że deklaracje nie zawierają istotnych nieprawidłowości, i ogranicza się głównie żądaniami do personelu oraz procedurami analitycznymi stosowanymi przez biegłego rewidenta do danych finansowych, iw ten sposób zapewnia mniej pewności niż audyt. 2.2.3. Usług Atestacyjnych innych niż audyt lub przegląd historycznych informacji finansowych: - ocena/sprawdzenie skutecznośći/zgodnośći a) systemy kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego); b) wykorzystanie zdolności produkcyjnych; c) eksploatacja systemy zarządzania; d) system pobudzania materialnego i wynagrodzenia pracowników; e) systemy zarządzania personelu; e) systemy informatyczne (technologia); g) systemy działania w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstw; i) systemy nadzoru korporacyjnego; c) wymagania przedsiębiorstwa z prawem (podatkowe, celne, ekonomiczne i inne.) j) decyzje administracyjne lub szczególne handlowych z przepisami; - ocena (testowanie) systemu rachunkowości; - ocena (testowanie) wiedzy zawodowej osób uczestniczących w działalności finansowej; - zlecenia płatniczego (ekonomicznym, finansowym, strategicznym i inne analizy) do oceny stanu i wyników działalności gospodarczej; - testowanie prognozy informacji finansowej; - innych zadań.